mus escort bayan
ordu escort bayan
siirt escort bayan
tunceli escort bayan
bayburt escort bayan
sirnak escort bayan
ardahan escort bayan
igdir escort bayan
kilis escort bayan
osmaniye escort bayan
bursa escort
konya escort
eskisehir escort
sanliurfa escort
samsun escort
canakkale escort
hatay escort
izmit escort
kayseri escort
antalya escort
zonguldak escort
manisa escort
bodrum escort
sivas escort
gaziantep escort

Elazığ Kalkınma Kurultayı ve Spor

Doç.Dr.Sebahattin DEVECİOĞLU: 21.Eylül 2014 ; Birleşmiş Milletlerin bin yıllık hedefler doğrultusunda başlatmış olduğu kalkınma hamlelerin en önemli unsuru kuşkusuz insan odaklı olmasıdır. Birleşmiş Milletler, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin tamamlanması için en iyi stratejileri belirleyerek, Hükümetlerin bu Kalkınma Hedeflerinin yerel koşullara ve zorluklara uyumlandırılması konusunda hükümetlere destek verilmesini sağlamaktadır. Türkiye sağlanan bu destekler çerçevesinde, Avrupa Birliği üyesi olma çalışmalarının yanı sıra, kalkınma hedeflerini, stratejilerini ve politikalarını, Yasal düzenlemeler, Hükümet Programları ve Kalkınma Planları, Bölgesel Planlamalar ve Projeler (GAP, DAP) ve Stratejik Planları,  Kalkınma Ajanslarının, Üniversitelerin, Yerel Yönetimlerin, Sanayi ve Ticaret Odalarının yapmış oldukları çalışmalarla, kurultaylarla, geliştirmeye ve uygulamaya çaba göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Kalkınma Bakanlığının hazırlamış olduğu 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir çalışma kabul edilmektedir. Plan makroekonomik, sektörel ve bölgesel konularda 66 adet özel ihtisas komisyonu (ÖİK) ve çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu Sektörlerden biriside Spor Sektörü olarak belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planında yer alan Spor Sektörünün amacı kısaca; Fiziki ve beşeri altyapının güçlendirilerek ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması, spor eğitiminin iyileştirilmesi, sporda etiğin geliştirilmesi, başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş kitlelere yaygınlaştırılması önemini korumak temel amaç olarak belirlenmiştir. (Bknz; Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Spor Özel İhtisas Komisyonu Raporu),

kalkinma-kurultayi-bilboard

Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğini ve 10. Kalkınma Planının Kalkınma Hedefleri doğrultusunda  Elazığ Kalkınma Kurultayı, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ildeki tüm kamu, özel ve sivil kesimlerin katkı ve katılımlarıyla başlatılan bir girişim olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Elazığ ilinde  benzerleri 2001 ve 2007 yıllarında da yapılan Kalkınma Kurultayının amacı, Elazığ ilinin sosyal ve ekonomik durumunu tespit ederek, sorunları, çözüm önerilerini ve ilin potansiyel gelişim alanlarını belirlemek, oluşturulacak projeksiyonlar ve benimsenecek stratejiler doğrultusunda orta vadede 2023, uzun vadede 2050 yılları için hedefler ve eylem planları ortaya koymak olarak belirlemiştir.Bilimsel ve katılımcı ilkelerle yürütülen çalışmalarda Elazığ ili; Bitkisel üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Yer Altı Kaynakları, Sanayi ve Teknoloji, Altyapı-Ulaştırma-Kentleşme, Eğitim-Bilişim, Kültür ve Turizm, Spor, Sağlık, Çevre, Ticaret-Finans, Göç, İstihdam-Girişimcilik konularından oluşan toplam 14 başlık altında ele alınmış olup, her bir konu başlığı dahilindeki paydaşlardan oluşturulan çalışma grupları, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek suretiyle alanlarıyla ilgili mevcut durumu analiz etmiş, geleceğe yönelik öngörüler ortaya koymuşlardır. (bknz: http://www.elazigkalkinmakurultayi.com)

19-20 Eylül 2014 de gerçekleştirilen Kalkınma  Kurultay 1. Dönem çalışmaları  Kalkınma Bakının Katılımı ile değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşmış oldu ; Her ne kadar Elazığ ve yöresinde öncelikli sektörler  olarak ; Su Ürünleri, Yer Altı Kaynakları, Hayvancılık, ve Turizm olarak belirlenmiş ve ön plana çıkarılmaya çalışılsa da ;  Bu sektörlerin temel unsurunu oluşturan,  Üretilen Balığı ve Tavuğu yiyecek olan  insan faktörü ile ekonomiyi ayakta tutan ve moral değerleri de kapsayan, Eğitim- Kültür ve, Spor, Sağlık, sektörleri göz ardı edilmiştir. İhmal edilen  bu sektörler,  ana sektörleri destekleyecek unsurlar olarak, Elazığ Kalkınma Kurultayının 2. Çalışmasında değerlendirileceği ifade edilerek, geçiştirilmiş ve büyük bir yanılgıya sebep olmuştur. Elazığ Kalkınma Kurultayının birinci dönem değerlendirilmelerinde,  ihmal edilen ve Elazığ ilinin en önemli dinamiklerinden biri olan Spor Sektörünün, üretim ve hizmet anlamında yapmış olduğu, Hazar Spor Şenlikleri, Triatlon Balkan Şampiyonası, Sürat Teknesi ve Yelken Yarışları,  Ulusal ve Uluslar arası bir çok organizasyonlarla birlikte,  Elazığspor Kulübünün 2 defa Türkiye Süper Liginde Profesyonel Futbol Faaliyeti göstermesi, Elazığ iline Sosyo-Kültürel ve Ekonomik anlamda göz ardı edilemeyecek önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca;  72 spor kulübünde, 42 branş da, Faal Sporcu sayısı 4286 olan Elazığ ilinin, Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 0-14 yaş grubunda 139374 kişinin, çalışma hayatı açısından aktif nüfus olarak nitelendirilen 15-65 yaş grubunda 378455 kişinin aynı zamanda spor yapabilecek nitelikte olduğunu dikkate alarak; spor yapan insan sayısının nüfusa oranının yüksekliği gelişmişlik göstergesi olduğunu unutmamak gerekmektedir. 10. Kalkınma Planında belirtildiği gibi; Yirmi birinci yüzyıl; nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında, küresel ölçekte bu insanları kendisine çekebilen, bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren, küresel bilgiyi kullanarak, yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilen, (Balık değil ) insan odaklı kalkınma anlayışını benimsek gerekmektedir.

Bize göre ; Elazığ ilinde önümüzdeki Kalkınma Kurultayı gibi yapılacak olan, yeni hedef ve politikalar çerçevesinde geliştirilecek olan projeler ve yatırımlar içerisinde, insan odaklı olan Spor Sektörü hiçbir zaman  ihmal edilmemelidir; Kurultaydan  elde edilen veriler ışığında ; Yıllardır yılan hikayesine dönen;  Şehir Stadyumu, Türkiye’de Elazığ dahil sadece dokuz ilde bulunmayan Atletizm Tartan Pisti,  Fırat Üniversitesi Spor Salonu Projelerinin, bir an önce bitirilmesi  ile Şehrin Doğu , Kuzey ve Güney Bölgelerinde,  Spor Salonları ve Tenis Kortları ve Açık Spor alanlarının; hayata geçirilmesi ile Elazığ Kalkınma Kurultayının bir çıktısı olarak amaca  ulaşılmış olacaktır.  Çünkü;  Spor yolu ile sağlıklı mutlu ve kendini gerçekleştirmiş insanların sayısının artması ile Sosyo-ekonomik anlamda kalkınma sağlanacaktır.  

Detaylı bilgi için  : http://www.elazigkalkinmakurultayi.com

 

 

Share plz with #Ekospor


Sorgu: 69 sure: 0.496